1. Phân loại động từ Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3

2. Dịch sang tiếng VIỆT

3. Điền từ vào câu

4. Dịch sang tiếng NHẬT


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đang xem trực tuyến

Tổng số lượt xem trang

Trang

日本語初級文型

日本語中級文型

日本語上級文型

Bài đăng phổ biến

Bài phổ biến