CHỮ VIẾT NHẬT GỒM 4 DẠNG SAU:

1. Chữ Hiragana

2. Chữ Katakana 

3. Chữ Hán - Kanji

4. Chữ Romanji0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đang xem trực tuyến

Tổng số lượt xem trang

Trang

日本語初級文型

日本語中級文型

日本語上級文型

Bài đăng phổ biến

Bài phổ biến