1. <Vない形>ないでください

2. <Vない形>なければなりません

3. <Vない形>なくてもいいです

4. 〜は(目的語の取り立て)

BÀI 180 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đang xem trực tuyến

Tổng số lượt xem trang

Trang

日本語初級文型

日本語中級文型

日本語上級文型

Bài đăng phổ biến

Bài phổ biến