1. <Vて形>もいいですか

2. <Vて形>はいけません

3. <Vて形>います(結果の状態)/ (習慣的行為・職業)

BÀI 160 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đang xem trực tuyến

Tổng số lượt xem trang

Trang

日本語初級文型

日本語中級文型

日本語上級文型

Bài đăng phổ biến

Bài phổ biến